میزتیغه ای آلمینیومی دستگاه برش لیزر (متری)

توضیحات دستگاه بالا